Om

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Introduktion

FA Elteknik är mån om att säkerställa integriteten för de som använder våra tjänster, och vi vill säkerställa att dina personuppgifter är skyddade på bästa sätt. Vi vill med denna policy tydligt förklara vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och vad de kan komma att användas till. I samband med lämnande av uppgifter godkänner du denna policy och samtycker till den behandling av dina personuppgifter som beskrivs nedan.Ansvarig

FA Elteknik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss, och ansvarar för dessa i enlighet med gällande personuppgiftslag.

 


Personuppgifter som behandlas

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom vår hemsida. Vi behandlar även vissa uppgifter som samlas in genom så kallade cookies på vår hemsida.


De personuppgifter vi kan få tillgång till och behandla är: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress och personnummer. I rekryteringssamanhang kan vi komma att behandla de personuppgifter som framgår av inskickade

dokument, exempelvis fotografi, utbildningsbakgrund, löneanspråk och intressen.Användning

Uppgifterna kan användas för att skicka dig det material/den information som du angivit att du önskar ta emot.

De kan användas för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig i samband med att du anmält dig till en aktivitet anordnad av oss eller en samarbetspartner till oss. De kan även användas för statistikändamål, marknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för identifikation. Marknadsföringsutskick samt förmedling av nyhetsbrev kan ske per sms, e-post eller post. Du har rätt att när som helst invända mot att få ytterligare marknadsföring från oss.

Om du vill avbryta marknadsföringen kontaktar du oss på epost: info@fa-elteknik.se


Vid rekrytering behöver FA Elteknik behandla dina uppgifter för att dokumentera information om utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter, för att förbereda och genomföra rekryteringsprocessen, samt för att i förekommande fall förbereda och ingå anställningsavtal.


De lämnade och insamlade personuppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra vår webbsida, för att testa och förbättra de system som tillhandahåller våra tjänster, för att förhindra missbruk och olämplig användning av våra system, tjänster och vår webbsida samt för att analysera besökares beteende på vår webb.


I samband med behandlingen kan dina personuppgifter komma att vara tillgängliga för andra bolag och tredjepartsleverantörer. Detta hanteras med största försiktighet och föregås alltid av att FA Elteknik ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan extern part, där dennes hantering av dina personuppgifter regleras i syfte att tillse att den externa parten uppfyller tillämpliga lagar och regler, samt FA Eltekniks övriga instruktioner vad avser personuppgiftshantering.Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke till detta och det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.Vår grund för att behandla dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter gör vi det på basis av det samtycke du lämnat. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke.Lagring

De personuppgifter vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dina personuppgifter kommer inte överföras till eller bearbetas i ett land utanför EES.


 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade och/eller raderade. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter för det fall att det finns ett lagstadgat krav på att spara dem. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter. Kontakta oss genom att skicka ett e-mail till info@fa-elteknik.se.


Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.Tillgång till personuppgifter

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att FA Elteknik ska kunna utföra de tjänster för vilka personuppgifterna samlades in, t.ex. till en mediebyrå för distribution av nyhetsbrev eller finansiella rapporter. Endast de personerna som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra de ändamål som beskrivits ovan har tillgång till dessa.Skydd av dina uppfiter

FA Elteknik skyddar dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst.Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar.

Den vid var tid gällande policyn hålls tillgänglig på vår hemsida.